Istoric

Istoric Colegiul National „C.D. Loga” Caransebes

TRECUT ŞI PREZENT

Instoric, în decursul existenţei sale, şcoala românească pedagogică din Caransebeş a îndeplinit un rol esenţial în promovarea conştiinţei naţionale, a limbii poporului nostru, a idealurilor de libertate şi unitate. Slujită de dascăli remarcabili care au contribuit la formarea unor întregi generaţii de învăţători, şcoala pedagogică din Caransebeş se integrează, astfel, cu deplină îndreptăţire în rândul factorilor de cultură şi de civilizaţie naţională din Banat şi din întreaga ţară. Rememorăm cu un firesc sentiment de mândrie numele unor cărturari de seamă ce au slujit şcoala de dascăli din Caransebeş: Mihail Halici, Nicolae Stoica de Haţeg, Constantin Diaconovici-Loga, Ioan Popasu, Ştefan Velovan, Enea Hodoş, Patriciu Dragalina, Vasile Goldiş, Antoniu Sequens, Iuliu Vuia, Gheorghe Neamţu, Victor Ţîrcovnicu, Dimitrie Cuzma. Şcoala are bogate tradiţii, prima menţiune documentară despre existenţa unei şcoli de dascăli la Caransebeş datând din 1582, fiind menţionată în predoslovia „PALIEI DE LA ORĂŞTIE”. În secolele următoare se înregistreză alţi paşi decisivi pe calea afirmării învăţăm¬ântului românesc în Banat.

RESURSE UMANE

În acestă perioadă, şcoala a trecut printr-un remarcabil proces de înnoire şi perfecţionare ce se oglindeşte în conţinutul, în calitatea întregii activităţi instructiv-educative. Încadrarea şcolii este asigurată cu personal calificat pentru fiecare disciplină de învăţământ:
• 95 cadre didactice;
• Peste 1430 elevi, de la clasa pregătitoare la clasa a XII-a;
• Câte o clasă cu limba de predare germană, de la clasa pregătitoare la clasa a XII-a

 

RESURSE MATERIALE

Şcoala dispune de o dotare corespunzătoare asigurării unui învăţământ de calitate pentru filierele, profilurile şi specializările oferite.
Unitatea dispune de :
■ 14 cabinete şi laboratoare de specialitate (pentru fiecare disciplină de învăţământ)
■ 2 cabinete de informatică (50 calculatoare, cu acces la internet)
■ bibliotecă şcolară cu peste 50000 volume, cu sală de lectură
■ sală de sport
■ un amfiteatru (sală de festivităţi) cu posibilităţi multifuncţionale

CE OFERĂ ŞCOALA ?

Studierea intensivă a limbilor de circulaţie internaţională (limba germană, limba engleză, limba franceză)
• Pregătirea performantă la informatică, şcoala dispunând de un colectiv de profesori de informatică foarte bine pregătiţi
• Preocupări constante pentru cercetarea de specialitate: autori de manuale şcolare, culegeri metodice, cărţi de specialitate
• Pregătirea suplimentară a elevilor prin programe speciale, la nivelul fiecărei catedre
• Existenţa unor colective de profesori cu preocupări privind: editarea de reviste şcolare, pentru organizarea de activităţi extracurriculare etc.
• Posibilitatea participării la proiecte şcolare cu parteneri naţionali si internaţionali

CE DOBANDESTE ABSOLVENTUL DE LICEU:

-o foarte bună pregătire în profil (pedagogic, matematică – informatică, filologie)
-competenţe în operare pe calculator
-abilităţi de comunicare într-o limbă straină (lb. engleze, lb. germană, lb. franceză)
-certificate de competenţe pentru limba germană (secţia germană)

CERCETAREA PEDAGOGICA SI DE SPECIALITATE

• autori de manuale şi culegeri de specialitate
• iniţiatori ai seminarului “Didactica”

PARTENERIATE

Formare continuă: Casa Corpului Didactic, Universitatea de Vest Timişoara, I.U.F.M. Caen / Franţa, Institutul Pedagogic Graz
Probleme de evaluare şcolară: Universitatea de Vest Timişoara
Probleme de orientare şcolară şi profesională: Universitatea de Vest Timişoara
Proiecte de mediu, educaţie pentru sănătate, educaţie pentru cetăţenie democratică: Primăria locală, Direcţiile Judeţene în domeniu, Prefectura, Consiliul Judeţean

PERFORMANTA

• O coordonata majora a activitatii scolii o reprezinta obtinerea de performanta scolara
• An de an elevii liceului pedagogic obtin premii la concursurile pe discipline de invatamant
• Acesta reprezinta criteriul de baza al evaluarii activitatii fiecarui cadru didactic, singurul criteriu apt sa demonstreze existenta calitatii in actul didactic